jinnianhui金年会

 • 2014年定期报告

  2015-04-11600033:jinnianhui金年会年报2015-04-11600033:jinnianhui金年会年报摘要2014-10-31600033:jinnianhui金年会第三季度季报2014-08-28600033:jinnianhui金年会半年报2014-08-28600033:jinnianhui金年会半年报摘要2014-04-29600033:jinnianhui金年会第一季度季报

  2015-04-11 jinnianhui金年会 104

 • 2013年定期报告

  2014-04-12600033:jinnianhui金年会年报2014-04-12600033:jinnianhui金年会年报摘要2013-10-31600033:jinnianhui金年会第三季度季报2013-08-31600033:jinnianhui金年会半年报2013-08-31600033:jinnianhui金年会半年报摘要2013-04-26600033:jinnianhui金年会第一季度季报

  2014-04-12 jinnianhui金年会 73

 • 2012年定期报告

  2013-04-12600033:福建高速年报2013-04-12600033:jinnianhui金年会年报摘要2012-10-31600033:jinnianhui金年会第三季度季报2012-08-31600033:jinnianhui金年会半年报2012-08-31600033:jinnianhui金年会半年报摘要2012-05-10600033:jinnianhui金年会2012年第一季度报告更正公告2012-05-10600033:jinnianhui金年会第一季度季报(修订版)2012-04

  2013-04-12 jinnianhui金年会 94

 • 2011年定期报告

  2012-04-21600033:jinnianhui金年会年报2012-04-21600033:jinnianhui金年会年报摘要2011-10-27600033:jinnianhui金年会第三季度季报2011-08-31600033:jinnianhui金年会半年报2011-08-31600033:jinnianhui金年会半年报摘要2011-04-30600033:jinnianhui金年会第一季度季报

  2012-04-21 jinnianhui金年会 55

 • 2010年定期报告

  2011-04-21600033:jinnianhui金年会年报2011-04-21600033:jinnianhui金年会年报摘要2010-10-28600033:福建高速第三季度季报2010-08-24600033:jinnianhui金年会半年报2010-08-24600033:jinnianhui金年会半年报摘要2010-04-27600033:jinnianhui金年会第一季度季报

  2011-04-21 jinnianhui金年会 53

 • 2009年定期报告

  2010-03-17600033:jinnianhui金年会年报2010-03-17600033:jinnianhui金年会年报摘要2009-10-17600033:jinnianhui金年会第三季度季报2009-07-23600033:jinnianhui金年会半年报2009-07-23600033:jinnianhui金年会半年报摘要2009-04-24600033:jinnianhui金年会第一季度季报

  2010-03-17 jinnianhui金年会 58

 • 2008年定期报告

  2009-03-11600033:jinnianhui金年会年报2009-03-11600033:jinnianhui金年会年报摘要2008-10-28600033:jinnianhui金年会第三季度季报2008-08-02600033:jinnianhui金年会半年报(修订版)2008-08-02600033:jinnianhui金年会半年报摘要(修订版)2008-08-01600033:jinnianhui金年会半年报2008-08-01600033:jinnianhui金年会半年报摘要2008-04-3060003

  2009-03-11 jinnianhui金年会 57

 • 2007年定期报告

  2008-02-02600033:jinnianhui金年会年报2008-02-02600033:jinnianhui金年会年报摘要2007-10-26600033:jinnianhui金年会第三季度季报2007-08-18600033:jinnianhui金年会半年报2007-08-18600033:jinnianhui金年会半年报摘要2007-04-28600033:jinnianhui金年会第一季度季报

  2008-02-02 jinnianhui金年会 50

XML 地图
XML 地图